Rejestracja

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konferencji, która odbędzie się w Uniejowie, w dniach 04-05 kwietnia 2019 r. pt.:

„Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce”.

 

Będziemy zobowiązani za potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie do dnia 25 marca br. Udział w spotkaniu dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny wraz z noclegiem i wyżywieniem a informacje organizacyjne zostaną przesłane na adres e-mail podany w rejestracji.

Serdecznie zapraszamy.

 

W związku z wieloma pytaniami chcieliśmy Państwa poinformować, że potwierdzenia uczestnictwa w konferencji zostaną rozesłane w dniu 26 marca 2019 r.

 

 

Nocleg: Tak Nie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).


Zapoznałem (-am) się z warunkami udziału w konferencji i akceptuję regulamin
Regulamin uczestnictwa w konferencji

„Projekt e-Pionier: wsparcie budowy inteligentnych miast w Polsce”.

Szczyrk, 23-24.03.2017 r.
1. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Uczestników oraz Organizatora konferencji.
2. Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.3 "e-Pionier" w ramach projektu pt. Wsparcie uzdolnionych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów miast i aglomeracji miejskich przy wykorzystaniu w szczególności technologii z obszaru Internetu rzeczy.
3. Niniejsza konferencja odbędzie się w dniach 23.03.2017 r. od godziny 11:00 do godz. 14:30 24.03.2017.
4. Organizatorem konferencji jest ATI Pionier Sp. z o.o.., z siedzibą w Katowicach,
ul. Ligocka 103.
5. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej, osób reprezentujących instytucje publiczne, w tym przedstawicieli uczelni wyższych, jak również firm prywatnych i wszelkich interesariuszy skupiających się wokół tematyki Internetu Rzeczy
6. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z rolą akceleratora oraz korzyściach projektu grantowego dla administracji publicznej. Spotkanie ma umożliwić dyskusję pomiędzy reprezentantami władzy samorządowej, świata nauki oraz biznesu.
7. Konferencja jest bezpłatna dla zarejestrowanych Uczestników konferencji, którzy otrzymali elektroniczne potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
8. Udział w konferencji jest obowiązkowy dla wszystkich osób zarejestrowanych. Należy bezwzględnie poinformować pisemnie organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji do dnia 10 marca 2017 na adres mailowy tj. rejestracja@atipionier.pl.
W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji z uczestnictwa w konferencji, zostanie wystawiona faktura na pokrycie kosztów zakwaterowania w wysokości 400 zł brutto na instytucję zgłaszającą.
9. Zgłoszenie udziału w Konferencji odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://atipionier.pl/szczyrk/
10. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 11 marca 2017 r. lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
12. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez przesłanie akredytacji oznaczającej, że uczestnik zmieścił się w puli miejsc. Akredytacja zostanie przesłana w formie potwierdzenia udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny przedstawiciel instytucji.
13. Organizator jest zobowiązany powiadomić Uczestników konferencji o wszelkich zmianach najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania lub, jeśli nie jest to możliwe, niezwłocznie po wystąpieniu zmian.
14. Organizator zapewnia Prelegentom sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prezentacji w postaci rzutnika multimedialnego oraz sprzęt nagłaśniający na wyposażeniu sali konferencyjnej.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom najpóźniej do dnia 22.03.2017 r.
16. O kolejności wystąpień Uczestników decyduje Organizator zgodnie z programem konferencji.
17. Uczestnicy będący w randze Prezentujących (Prelegenci) są zobowiązani do przygotowania prezentacji na konferencję, która powinna być przekazana Organizatorowi najpóźniej do dnia 10.03.2017r. drogą mailową (mail: rejestracja@atipionier.pl) lub na nośniku cyfrowym dostarczonym do biura Organizatora.
18. Czas na prezentację dla każdego Prelegenta jest określony agendą spotkania. Jest to czas nieprzekraczalny. Po 3 ponadnormatywnych minutach wystąpienia, Prowadzący ma prawo przerwać Prelegentowi, który przekroczył swój czas.
19. Uczestnicy jak i Prelegenci, zespół Organizatora powinien postępować zgodnie ze standardami konstruktywnej dyskusji i przyjętymi normami społecznymi. Niedopuszczalne jest naruszanie godności innych uczestników lub innych przepisów porządkowych.
20. Wszystkie prezentacje z konferencji będą zamieszczone w sieci Internet w całości lub w części na stronie https://atipionier.pl.
21. Podczas konferencji prowadzona będzie dokumentacja zdjęciowa. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają dobrowolnie zgodę na publikację ich wizerunku na stronie internetowej, w związku z promocją konferencji i projektu.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w przypadku łamania zasad i norm społecznym. Dopuszczalne jest wyproszenie Uczestnika z Konferencji, który łamie postawienia niniejszego Regulaminu.
23. Wzięcie udziału w konferencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry