HackONE Silesia 2019

W weekend 23 – 24 marca w Galerii „Rondo Sztuki” w Katowicach osiemnaście ze­spo­łów wy­star­to­wa­ło w hack­ath­onie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez firmę Leocode. Zadaniem zgro­ma­dzo­nych pro­gra­mis­tów by­ło za­pro­po­no­wa­nie roz­wią­zań prob­le­mów przed­sta­wio­nych przez spon­so­rów. Patronem ho­no­ro­wym hack­athonu by­ło mia­sto Katowice, któ­re ra­zem z Akcelera­to­rem Inteligent­nych Miast po­sta­wi­ło przed czte­re­ma ze­spo­ła­mi za­da­nia zwią­za­ne z uspraw­nie­niem wy­mia­ny in­for­mac­ji miesz­ka­niec-mia­sto. Pełna relacja dostępna tutaj

Galeria


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry