Informacje o projekcie

Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o. został powołany do życia w celu rozwoju usług Grupy inARGO SA poprzez intensyfikację działań w obszarze „Cities”. Projekt wspiera uzdolnionych programistów dając im możliwość rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych zgłaszanych przez jednostki współpracujące z akceleratorem. Strategia Spółki opiera się na wspieraniu rozwoju miast i aglomeracji miejskich w obszarze Smart City i IOT.

Misją Akceleratora jest realizacja projektów zmierzających do rozwiązania aktualnych problemów miast i aglomeracji, istotnych społecznie lub gospodarczo. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne narzędzia z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a przede wszystkim z obszaru tzw. Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) wykorzystując doświadczenie własne oraz uzdolnionych programistów zgłaszających się do naszego akceleratora.

W spektrum działalności Akceleratora szczególne miejsce znajdą zagadnienia istotne
dla sprawnego działania tkanki miejskiej, wpisujące się w następujące obszary:

Zarządzanie miastem, obejmujące między innymi planowanie przestrzenne i politykę inwestycyjną, bezpieczeństwo publiczne, ochronę środowiska, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i atrakcyjności turystycznej, a także zarządzanie e-usługami, w tym zarządzanie budżetem partycypacyjnym.

Przykłady proponowanych rozwiązań dla wybranych problemów obejmują:

 • wdrożenie procesów analiz wpływu inwestycji samorządowych oraz komercyjnych na funkcjonowanie tkanki miejskiej;
 • podniesienie stopnia bezpieczeństwa publicznego miasta, m.in. poprzez wdrożenie procesów i narzędzi stałego monitoringu stanu bezpieczeństwa miasta i obywateli;
 • wprowadzenie zaawansowanego systemu monitoringu wizyjnego sprzężonego z szeregiem analityk;
 • wdrożenie stałego monitoringu i analiz wybranych parametrów stanu środowiska.

Działania operacyjne obejmujące przede wszystkim funkcjonowanie, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury miasta (transport, oświetlenie, energia, woda, odpady, itp.). Przykłady rozwiązań w tym obszarze oparte są na założeniu wykorzystania narzędzi oferowanych przez technologie z dziedziny IoT, które umożliwiają ciągły monitoring parametrów funkcjonowania infrastruktury miasta oraz mających na nie wpływ czynników zewnętrznych, a także podejmowanie odpowiednich działań korygujących lub naprawczych, takich jak na przykład:

 • wdrożenie działań w zakresie zarządzania transportem drogowym w oparciu o analizy natężenia ruchu ulicznego oraz inne czynniki;
 • wdrożenie działań w zakresie bezpieczeństwa przejazdu przez miasto wybranych rodzajów ładunków;
 • wprowadzenie inteligentnego systemu oświetlenia automatycznie adaptującego się do warunków panujących wokół lamp;
 • wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania procesem dostarczania wody.

Jakość życia mieszkańców, obszar obejmujący zagadnienia ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji, kultury i rekreacji, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności rozwijania partycypacji społecznej.

Przykłady wybranych proponowanych rozwiązań oparte są na analizowaniu parametrów jakości życia mieszkańców i aktywizowaniu tychże mieszkańców w życiu społeczności lokalnej, które umożliwią między innymi:

 • badanie zmian w strukturze demograficznej w celu podejmowania z wyprzedzeniem niezbędnych działań;
 • monitoring częstotliwości zachorowań na określone choroby w skupiskach mieszkalnych w celu podejmowania odpowiednich interwencji i działań planistycznych;
 • stały monitoring innych parametrów jakości życia mieszkańców w celu podejmowania działań naprawczych;
 • analizę aktywności mieszkańców miasta we współdecydowaniu o rozwoju miasta.

Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry