Akcelerator
Technologii
Informatycznych

Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER

Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o. został powołany do życia w celu rozwoju usług Grupy inARGO SA poprzez intensyfikację działań w obszarze „Cities”. Projekt wspiera uzdolnionych programistów dając im możliwość rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych zgłaszanych przez jednostki współpracujące z akceleratorem. Strategia Spółki opiera się na wspieraniu rozwoju miast i aglomeracji miejskich w obszarze Smart City i IOT.

Twórcami akceleratora są:


Budżet projektu
akceleracyjnego wynosi

14 mln zł.
01.

Czas trwania projektu akceleracyjnego wynosi
(od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r.)

36 miesięcy
02.

Specjalizacja Branżowa Akceleratora

Misją Akceleratora jest realizacja projektów zmierzających do rozwiązania aktualnych problemów miast i aglomeracji, istotnych społecznie lub gospodarczo. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne narzędzia z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a przede wszystkim z obszaru tzw. Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) wykorzystując doświadczenie własne oraz uzdolnionych programistów zgłaszających się do naszego akceleratora.

W spektrum działalności Akceleratora
szczególne miejsce znajdą zagadnienia istotne
dla sprawnego działania tkanki miejskiej, wpisujące
się w następujące obszary:

 • Zarządzanie miastem, obejmujące między innymi planowanie przestrzenne i politykę inwestycyjną,bezpieczeństwo publiczne, ochronę środowiska, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i atrakcyjności turystycznej, a także zarządzanie e-usługami, w tym zarządzanie budżetem partycypacyjnym.
 • Przykłady proponowanych rozwiązań dla wybranych problemów obejmują:
 • wdrożenie procesów analiz wpływu inwestycji samorządowych oraz komercyjnych na funkcjonowanie tkanki miejskiej;
 • podniesienie stopnia bezpieczeństwa publicznego miasta, m.in. poprzez wdrożenie procesów i narzędzi stałego monitoringu stanu bezpieczeństwa miasta i obywateli;
 • wprowadzenie zaawansowanego systemu monitoringu wizyjnego sprzężonego z szeregiem analityk;
 • wdrożenie stałego monitoringu i analiz wybranych parametrów stanu środowiska.
 • Działania operacyjne obejmujące przede wszystkim funkcjonowanie, utrzymanie i rozbudowę infrastruktury miasta (transport, oświetlenie, energia, woda, odpady, itp.).
 • Przykłady rozwiązań w tym obszarze oparte są na założeniu wykorzystania narzędzi oferowanych przez technologie z dziedziny IoT, które umożliwiają ciągły monitoring parametrów funkcjonowania infrastruktury miasta oraz mających na nie wpływ czynników zewnętrznych, a także podejmowanie odpowiednich działań korygujących lub naprawczych, takich jak na przykład:
 • wdrożenie działań w zakresie zarządzania transportem drogowym w oparciu o analizy natężenia ruchu ulicznego oraz inne czynniki;
 • wdrożenie działań w zakresie bezpieczeństwa przejazdu przez miasto wybranych rodzajów ładunków;
 • wprowadzenie inteligentnego systemu oświetlenia automatycznie adaptującego się do warunków panujących wokół lamp;
 • wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania procesem dostarczania wody.
 • Jakość życia mieszkańców, obszar obejmujący zagadnienia ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji, kultury i rekreacji, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności rozwijania partycypacji społecznej.
 • Przykłady wybranych proponowanych rozwiązań oparte są na analizowaniu parametrów jakości życia mieszkańców i aktywizowaniu tychże mieszkańców w życiu społeczności lokalnej, które umożliwią między innymi:
 • badanie zmian w strukturze demograficznej w celu podejmowania z wyprzedzeniem niezbędnych działań;
 • monitoring częstotliwości zachorowań na określone choroby w skupiskach mieszkalnych w celu podejmowania odpowiednich interwencji i działań planistycznych;
 • stały monitoring innych parametrów jakości życia mieszkańców w celu podejmowania działań naprawczych;
 • analizę aktywności mieszkańców miasta we współdecydowaniu o rozwoju miasta.

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do zespołów interdyscyplinarnych, w skład których będą wchodzili również programiści. Naszym zadaniem jest kojarzenie instytucji publicznych z zespołami interdyscyplinarnymi, w celu stworzenia rozwiązań odpowiadających na konkretne problemy społeczne i gospodarcze.


Partnerzy


Fundusze Europejskie
Narodowe Centrum Badań i Rzowoju
EFRR

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do góry